REGULAMIN
LAWORTA

Kierownictwo pensjonatu Laworta będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w
przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i

bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w pensjonacie Laworta wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.30 w dniu
wyjazdu.
3. Płatność za pobyt w pensjonacie Laworta uiszczana jest przy meldowaniu
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został
wynajęty na jedną dobę.
5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 15.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy
powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 w którym upływa termin najmu pokoju.
Zgoda na przedłużenie pobytu zależne jest od dostępności pokoi i apartamentów.
7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie
wynajmu.
8. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach
7.00–19.00. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody bądź krzywdy w czasie
pobytu w pokoju osoby niezameldowanej, właściciel pensjonatu nie ponosi
odpowiedzialności. Pracownicy, dyrekcja bądź inne upoważnione osoby mogą podjąć
odpowiednie kroki w celu uniknięcia bądź zwiększenia szkody.
9. Pracownicy recepcji pensjonatu Laworta mogą odmówić przyjęcia gościa, który
podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając
szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników
pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił
spokój w pensjonacie.
10. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do
recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
11. W pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia, za nieprzestrzeganie zakazu
grozi kara w wysokości 400 PLN.
12. Pensjonat ma obowiązek zapewnić: * warunki pełnego i nieskrępowanego
wypoczynku gościa * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji
o gościu, w tym danych osobowych * profesjonalną i uprzejmą obsługę * sprzątanie
pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a
w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie * w miarę
posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy
występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,
papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa.
15. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych
pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
16. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie
po jej stwierdzeniu.
17. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
18. Pensjonat zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy
od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo
wówczas wejść pracownik służby pięter w obecności drugiej osoby.
19. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W
godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek
zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie
stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń
RTV oraz komputerowych.
21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
będą odesłane na koszt Gościa, na wskazany adres. W przypadku braku zgody w
tym zakresie, hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
22. Gość pensjonatu ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju
hotelowym ze zwierzęciem.
23. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
24. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone
przez zwierzę przebywające na terenie pensjonatu Laworta.
25. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości
pozostawionych przez nich na terenie pensjonatu jak i w jego otoczeniu.
26. Pensjonat ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już
opłacona w przypadku gdy Gość zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w
takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
27. Pensjonat może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim.